نقش محیط بر ساختار و مدیریت شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزینقش محیط بر ساختار و مدیریت شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

مقدمه

محیط براساس نظریه های مدیریت ، عامل مهمی در ساختار و مدیریت سازمان ها است که شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی نیز از این قائده مستثنی نیست،  در ذیل نظریه های مربوط به محیط آورده شده است و  جایگاه شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی در بین این نظریه ها بررسی  خواهد شد.

بخش اول:

  ادبیات محیط

  محیط: تركیبی از موسسات یا نیروهایی كه بر عملکرد سازمان تاثیر گذاشته و سازمان كنترل كمی بر آنها دارد یا اصلا كنترل ندارد.(عوامل خارج سازمانی)

1- محیط عمومی : همه عواملی كه بر سازمان تاثیر دارد ولی وابستگی آن ها نسبت به سازمان واضح و روشن نیست. مانند عوامل اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و وضعیت زیست بومی

2- محیط خصوصی یا اختصاصی : بخشی از محیط سازمان بوده كه به طور مستقیم با سازمان در تحقق اهداف مربوطه مرتبط است، محیط اختصاصی هر سازمان منحصر به فرد می باشد که با تغییر شرایط دستخوش تغییر می شود ، محیط اختصاصی یك سازمان بر اساس قلمرو انتخابی سازمان تغییر خواهد كرد، محیط اختصاصی سازمان شامل مشتریان، رقبا، موسسات و ... 

  قلمرو سازمان: ادعایی كه سازمان نسبت به دامنه محصولات یا خدمات ارایه شده و همچنین بازار متصرف شده خود دارد ، قلمرو سازمان نقاط اتكای سازمان به محیط اختصاصی آن را تعیین میكند.

  محیط ذهنی و محیط واقعی: تعیین حد و مرز وابسته به ادراكات مدیران سازمان است كه منجر به اتخاذ تصمیماتی در خصوص تطبیق با محیط میگردد ، معیارهای تشخیص محیط واقعی با ملاك و معیارهای ذهنی متفاوت است.

  عدم اطمینان محیطی: همه محیط ها شبیه هم نیستند ، بلكه بر اساس "عدم اطمینان محیطی" با هم تفاوت دارند، برخی ایستا و برخی پویا هستند. عدم اطمینان محیطی تهدیدی علیه اثر بخشی سازمان ها است و بدین علت مدیران به دنبال به حداقل رساندن آن هستند.

محیط ایستا در محیط سازمان نیروهای کمی تغییر می کنند ، جایی برای ورود رقبای جدید نیست، موانع تكنولوژیكی جدید بوسیله رقبا ایجاد نمی شود ، گروه های فشار فعالیت كمی دارند، محیط به شدت بسته است و توانایی پیشرفت ندارد و دچار روزمرگی است، نظر مشتریان تاثیری بر کیفیت محصولات نخواهد داشت، ساختار سازمان در درازمدت تغییر چندانی نخواهد کرد.

محیط پویا:  در محیط  سازمان مقررات دولتی حاكم و مؤثر بر شرایط كار به شدت در حال تغییر است، رقبای جدید بطور منظم ظهور  و رشد می كنند ، جذب مواد اولیه مشکل بزرگیست که  می تواند سازمان را به چالش بکشاند . سلیقه مشتریان در حال تغییر است و سازمان متناسب با نظر مصرف کنندگان کیفیت و کمیت محصولات خود را تغییر می دهد ، برای همین رضایتمندی مشتریان اولویت هر سازمان پویایی است ، در غیر اینصورت سازمان به سرعت از گردونه رقابت خارج خواهد شد.

 محیط  پویا اطمینان محیطی بیشتری نسبت به محیط  ایستا دارد

برنز و استاكر ساختار سازمان با توجه به نوع محیطی كه در آن قرار دارد متفاوت است،   محیط سازمانی مشخص كننده نوع ساختار سازمان است. .ساختارهای ماشینی و ساختارهای ارگانیك توسط برنز و استاکر معرفی شده که در ذیل توضیح داده خواهد شد.

ساختار ماشینی: به وسیله ویژگی هایی نظیر پیچیدگی ، رسمیت زیاد و تمركز گرایی معرفی می شوند، این ساختار  مناسب وظایف تكراری و تا حدودی ساده است و تا حد زیادی بر  رفتارهای  برنامه ریزی  شده  از  قبل  وابسته است، در پاسخ به رویداد های پیش بینی نشده نسبتا" كند عمل می كند ، در قبال تغییرات مقاومت می کند و انعطاف کافی ندارد.

ساختارهای ارگانیك:  این سازمان باز است ،دارای انعطاف کافی می باشد و آمادگی لازم را برای تغییر دارد ، بر روابط موازی به جای روابط عمودی تاكید دارد ، نفوذ در آن بر اساس مهارت و دانش صورت می گیرد ، به جای آن كه بر مبنای اختیارات ناشی از پست سازمانی باشد. مسئولیت ها به صورت انعطاف پذیر تعریف شده نه بر اساس شرح شغل، تاكید بر روی مبادله اطلاعات است و  بر اساس دستورات  نیست ، سازمان قائم به فرد نیست، یعنی با جابه جایی مدیر سازمان ، محیط سازمان فعالیت خود را به نحو احسن انجام خواهد داد

لارنس و لورش :  به بررسی تفاوت های محیطی و ساختارهای سازمانی اثر بخش پرداخته اند،بر اساس این تحقیقات شركت هایی موفق هستند كه محیط داخلی ، با محیط بیرونی آنها دارای سازگاری بیشتری است.

نتیجه

  شرکت توزیع برق استان مرکزی که نیمه دولتی میباشد با کارآمدی و تاثیرگذاری ساختار خود را  با تغییرات محیط هماهنگ نموده است .

منبع
رابینز استیفن (1392) تئوری سازمان ساختار و طراحی سازمان، ترجمه سید مهدی الوانی و حسن دانایی فر، انتشارات صفار، چ 38


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها